Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 14, I piętro, ul. K. Miarki 15
(budynek Białego Domku)
tel. (32) 324 84 57, 324 84 58
e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

 Obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł (opłata nie dotyczy małżonka,wstępnych i zstępnych mocodawcy).

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy  w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania w stosunku do dzieci osób, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagane dokumenty

 1. Zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego:

 • do wglądu dowód osobisty lub paszport;
 • pełnomocnictwo udzielone  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jeżeli zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu dokonuje pełnomocnik). Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł (opłata nie dotyczy małżonka, wstępnych i zstępnych mocodawcy);
 • potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu;
 • wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie nieodpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

2. Wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub czasowego:

 • do wglądu dowód osobisty lub paszport;
 • pełnomocnictwo udzielone  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jeżeli zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu dokonuje pełnomocnik). Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł (opłata nie dotyczy małżonka, wstępnych i zstępnych mocodawcy);
 • wypełniony formularz wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

3. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej:

 • do wglądu dowód osobisty lub paszport;
 • pełnomocnictwo udzielone  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( jeżeli zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu dokonuje pełnomocnik). Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł (opłata nie dotyczy małżonka, wstępnych i zstępnych mocodawcy);
 • przy  zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej -   wypełniony formularz zgłoszenia wyjazdu;
 • przy zgłoszeniu powrotu z wyjazdu poza granice  Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - wypelniony formularz zgłoszenia powrotu.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszeń, o których powyżej mowa, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.)

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA:

Organ gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ gminy załatwia sprawę niezwłocznie.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

Formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego;
Formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice RP;
Formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP.

Załączniki

Zgłoszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_stałego_5b185b.pdf (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie_wymeldowania_z_miejsca_pobytu_czasowego_1ae3d2.pdf (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie_wyjazdu_poza_granice_Rzeczypospolitej_Polskiej_5435db.pdf (73.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie_powrotu_z_wyjazdu_poza_granice_Rezczypospolietej_Polskiej_4a43f0.pdf (60.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie_pobytu_stałego_cbaa51.pdf (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie_pobytu_czasowego_4e219d.pdf (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klauzula informacyjna RODO (412.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2015-02-28 08:16:53
Wprowadził do systemu:Redaktor Urząd Miasta Mikołów
Data wprowadzenia:2015-02-28 08:16:53
Opublikował:Redaktor Urząd Miasta Mikołów
Data publikacji:2015-02-28 08:16:53
Ostatnia zmiana:2019-07-15 14:08:26
Ilość wyświetleń:3247

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij