Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Mikołów

Kolorowy pasek

Podatek leśny

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Rynek 16, parter, pokój nr 1, 59
tel.: 32 32 48 434, 32 32 48 435, 32 32 48 436, 32 32 48 437, 32 32 48 440, 32 32 48 441, 32 32 48 568

e-mail: podatek@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:00 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30  do 15:30
piątek od 7:30  do 14:00

Podstawa prawna

 1. Ustawa o podatku leśnym - t.j.: Dz.U z 2017 r. poz. 1821
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Złożenie "informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub deklaracji na podatek leśny

1. Obowiązek złożenia „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” lub deklaracji na podatek leśny ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Zwolnione z podatku są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.

3. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.

4. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklarację w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

  Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi „informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
  3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego  na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

  Termin płatności

  1. W przypadku osób fizycznych podatek leśny na dany rok ustala decyzja Burmistrza Mikołowa. Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji podatkowej oraz zebranego materiału dowodowego. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
  2. W przypadku pozostałych podmiotów podatek leśny płatny jest na podstawie złożonej przez te podmioty deklaracji podatkowej, w ratach proporcjonalnych, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

  3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.

  4. Wpłat podatku można dokonywać w kasie Urzędu (za wyjątkiem osób zobowiązanych posiadać rachunek bankowy)lub na rachunek budżetu miasta w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nadany indywidualnie każdemu podatnikowi lub nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325,

  Stawki podatku leśnego   w 2018 roku

  • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,6766 zł,
  • za 1 ha lasu pozostałego - 43,3532 zł.

  Stawki podatku leśnego   w 2017 roku

  • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,01 zł,
  • za 1 ha lasu pozostałego - 42,02 zł.

  Stawki podatku leśnego   w 2016 roku

  Za 1 ha fizycznego lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

  • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,0947 zł,
  • za 1 ha lasu pozostałego - 42,1894 zł.

   Stawki podatku w 2015 roku

  Za 1 ha fizycznego lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

  • za 1 ha lasu ochronnego - 20,774 zł,
  • za 1 ha lasu pozostałego - 41,547 zł.

  Stawki podatku w 2014 roku

  Za 1 ha fizycznego lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.:

  • za 1 ha lasu ochronnego - 18,82 zł,
  • za 1 ha lasu pozostałego - 37,63 zł.

   Wymagane dokumenty

  1. W przypadku osób fizycznych - „informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” – patrz zakładka ZAŁĄCZNIKI
  2. W przypadku pozostałych podmiotów - deklaracja na podatek leśny” – patrz zakładka ZAŁĄCZNIKI .

  Sposób załatwienia sprawy

  1. W przypadku osób fizycznych:

   • Przyjęcie od podatnika informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
   • Określenie wymiaru podatku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika „informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego” oraz zgromadzonego materiału dowodowego.
   • Ustalenie wysokości podatku leśnego na dany rok decyzją Burmistrza Mikołowa.

   2. W przypadku pozostałych podmiotów:

    • Przyjęcie od podatnika deklaracji na podatek leśny.

    Tryb odwoławczy

    Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

    Załączniki

    deklaracja_leśny_765eae.pdf (133.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
    deklaracja_leśny__24d2c6.doc (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
    informacja_a45751.pdf (563.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
    informacja_36a649.doc (157kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
    RODO klauzula informacyjna (133.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

    Metadane

    Źródło informacji:Jolanta Cynar
    Data utworzenia:2011-06-27 11:43:09
    Wprowadził do systemu:Administrator Biuletynu
    Data wprowadzenia:2011-06-27 11:43:09
    Opublikował:Administrator Biuletynu
    Data publikacji:2011-06-27 11:43:09
    Ostatnia zmiana:2018-06-14 13:43:48
    Ilość wyświetleń:2003

    W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

    Zamknij